Bestuur

Algemene gegevens

De Peter Smaal Foundation is bezig met de aanvraag om door de belastingdienst aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling. De stichting voldoet aan de bepalingen van artikel 1a lid 1 letter j van het Uitvoeringsbesluit van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de leden 7 en 8 van dat artikel en wel als volgt:

 1. De officiële naam luidt Stichting Peter Smaal Foundation te Gorinchem
 2. De Stichting Peter Smaal Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
 3. De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63673959; het RSIN nummer is: 855347454
 4. Het postadres van de stichting is Achterweg 16, 2161GB Lisse en ons e-mailadres: info@petersmaalfoundation.nl
 5. Website: www.petersmaalfoundation.nl

Per jaar heeft de Peter Smaal Foundation 25.000 euro ter beschikking voor het ondersteunen van (verschillende) projecten. De stichting kent geen beloningen aan bestuurders of anderen toe en vergoedt uitsluitend de door hen in hun functie gemaakte kosten.

Het bestuur bestaat per 3 juli 2015 uit de volgende personen:

Voorzitter:

 • M. P. Smaal-Kuiper

Secretaris:

 • S. E. Cozijnsen-Smaal

Penningmeester:

 • F. L. J. Smaal

Overige bestuursleden:

 • S. A. W. Smaal
 • E. J. Cozijnsen
 • K. A. Cozijnsen

Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar bijeen om de voortgang van de stichting te evalueren. De doelstellingen en strategie in het beleidsplan worden hierbij als leidraad gebruikt. Jaarlijks wordt er inhoudelijk en financieel verslag gedaan van de activiteiten. Verder vergadert het bestuur indien de voorzitter hiertoe het initiatief neemt, of indien twee of meer bestuursleden hierom verzoeken. Er worden notulen van de vergadering bijgehouden. Het goedkeuren van voorstellen tot financiering is de exclusieve bevoegdheid van het bestuur. Besluiten in het bestuur worden genomen in met een meerderheid van de stemmen.

Financiën

De stichting verkrijgt jaarlijks gelden van Pesole Holding B.V.  In de toekomst zal wellicht getracht worden via de website extra gelden bij serviceclubs en bedrijven te verkrijgen. Giften en legaten behoren ook tot de mogelijkheden.

Stichting Peter Smaal Foundation heeft een jaarlijks schenkingsbudget, dit zal vanaf 2023 naar verwachting € 25.000 bedragen. Met deze schenking zullen projecten worden ondersteund die binnen de doelstelling van de stichting vallen. Dit zullen donaties zijn aan ANBI-stichtingen of maatschappelijk nut beogende projecten.

Vermogensopbouw

De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt dus niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de activiteiten ten behoeve van het doel. Er wordt geen eigen vermogen opgebouwd binnen de stichting.

Vermogensbeheer

De schenking gaat naar de lopende rekening van de stichting. Het vermogen wordt niet belegd of geïnvesteerd, aangezien het jaarlijks binnengekomen bedrag ook jaarlijks wordt uitgegeven aan de doelstelling

Bestemming liquidatiesaldo

Bij opheffing van de stichting zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling, zoals bedoeld in artikel 5b Algemene Wet inzake rijksbelastingen of een daartoe in de plaats getreden bepaling, of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.